Cooperatives

Cooperatives de treball

 

A la Cooperativa de Treball Associat, l’activitat cooperativitzada és el treball, essent l’objectiu el proveir i mantenir als seus socis de llocs de feina a temps parcial o complet, mitjançant la organització en comú de la producció de bens o serveis per a tercers.

A les Illes Balears l’han de constituir un mínim de 3 persones i el capital mínim per a fer-ho és de 1803 euros.

Els trets més importants i diferenciadors de la Cooperativa de treball són els següents:

Autoregulació

La Cooperativa de treball és una empresa d’autogestió propietat dels socis treballadors. Els seus integrants estableixen una relació societària entre ells i tenen llibertat per fixar el seu propi calendari laboral, retribució, permisos, vacances i excedències.

Tots els socis han d’aportar capital i treball a la Cooperativa i els guanys i les pèrdues es reparteixen en funció del treball aportat a l’empresa i no del capital.

Els socis de la cooperativa de treball poden optar per cotitzar en el Règim General de la Seguretat Social o en el Règim de Treballadors Autònoms, amb la condició que tots han d’estar en el mateix regim.

Responsabilitat limitada

Les cooperatives són empreses de responsabilitat limitada. Els socis no respondran pels deutes socials amb els béns particulars sinó únicament amb el que hagin aportat al capital social.

Avantatges Fiscals

Les cooperatives de treball són empreses protegides fiscalment. Així, tenen avantatges, bonificacions i exempcions a diferents Impostos com són l’Impost de Societats, l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, l’Impost sobre Activitats Econòmiques i l’Impost sobre Béns Immobles.

Ocupació estable

Les Cooperatives de Treball generen ocupació estable i tenen voluntat de permanència. Contribueixen al desenvolupament local ja que degut a la seva configuració són empreses arrelades al territori difícilment deslocalitzables. Aquesta vocació local els hi dona una clara orientació cap als mercats regionals i locals, afavorint així la creació de llocs de feina i la provisió de serveis a un cost menor i una major qualitat.

 

*Per a més informació: https://www.uctaib.coop

 

Aulacoop virtual

amb un clic sobre la imatge