Creixement equival a cohesió social?

08.08.2012 12:36

Font: "Públic" (08.08.12)

Fernando Luengo i Lucía Vicent

Professor d'Economia Aplicada de la Universitat Complutense de Madrid, membre del Grup de Recerca "Economia Política de la Mundialització" (Institut Complutense d'Estudis Internacionals) i del col · lectiu EconoNuestra .

Investigadora de l'Institut Complutense d'Estudis Internacionals i membre del col · lectiu EconoNuestra .

 

L'amplitud i profunditat de la crisi econòmica internacional sembla que han unit als governs amb referents ideològics ben diferents en els esforços per aturar la caiguda del producte, primer, i aconseguir de bell nou sendes de creixement, després. Com si la consecució d'aquest objectiu impliqués de nou a les economies en una normalitat bruscament alterada per la debacle financera.

L'economia convencional descansa en un principi que, prescindint ara dels matisos, constitueix el nucli dur de la seva argumentació: el creixement econòmic conté i resol l'agenda social, com si el creixement, en si mateix, facilités o fins i tot assegurés aconseguir nivells creixents de cohesió social, en una mena de seqüència automàtica i inexorable, capaç de configurar un procés de suma positiva, on, finalment, tots són guanyadors.

No estem davant d'un raonament que hagi sorgit encara que sí s'ha reforçat per les exigències d'una conjuntura particularment adversa. En realitat, l'associació entre creixement i cohesió social ha estat una de les icones més reverenciats de les economies basades en el mercat (i també, per cert, de les organitzades al voltant dels sistemes de planificació centralitzada). Al voltant d'aquest fetitxe han convergit molt diferents corrents de pensament econòmic, les quals han prevalgut en bona part dels fòrums acadèmics i han impregnat les polítiques econòmiques aplicades pels governs.

Atès que la principal font d'ingressos de la població consisteix en les remuneracions percebudes pel seu treball, l'impacte del creixement sobre la cohesió social depèn en gran mesura de l'ocupació creada. Aquest seria per tant un dels factors vertebradors de la política social, la qual cosa, per descomptat, no és pas sinònim de que aquesta política consisteixi, quedi acotada, en la creació d'ocupació, concepció reduccionista que ignora que, a més de sustentar en la generació de llocs de treball, es projecta en moltes direccions que desborden el mercat laboral i fins i tot els contorns de l'economia, i que ignora igualment que una part dels llocs de treball generats són de molt mala qualitat.

De qualsevol manera, la dinàmica econòmica ha creat poca ocupació en termes nets, insuficient per reduir de manera substancial els nivells de desocupació, més, bona part dels nous llocs de treball es caracteritzen pels seus baixos estàndards; se'ls s'enquadra, amb eufemisme, en la categoria de la contractació "atípica". Les noves modalitats de contracte-temporals, a temps parcial, per obra i servei-han adquirit rellevància i s'han estès, al marge de quin sigui el cicle econòmic, al marge, fins i tot, del signe polític del govern de torn. Aquesta situació no només s'ha generalitzat en el sector privat sinó que també presideix cada vegada més les pautes de contractació de les administracions públiques. Tot això matisa la trillada afirmació que la creació d'ocupació és el camí a través del qual els treballadors comparteixen els fruits del creixement.

Des d'aquesta perspectiva, el problema s'hauria desplaçat des dels aspectes merament quantitatius de les polítiques ocupacionals cap a aquells que presenten un vessant més qualitativa, que necessàriament ha de considerar les remuneracions dels treballadors i les característiques i els drets associats al lloc de treball i al tipus de contracte.

Doncs bé, els salaris han crescut, en el millor dels casos, de manera moderada i s'han apropiat d'una limitada part dels augments de productivitat obtinguts. Cal reparar, a més, que la categoria salari, com tots els índexs sintètics que recullen valors mitjans, és un veritable "calaix de sastre" que conté molt diferents situacions i dinàmiques. En el còmput dels ingressos salarials s'inclouen les remuneracions dels directius i d'altres col · lectius que gaudeixen de posicions privilegiades. Tot això reforça la idea que les retribucions dels treballadors d'inferior qualificació i els que tenen contractes més inestables i precaris han experimentat una profunda i contínua degradació salarial.

El resultat de tot això és que, tot i que encara lluny dels valors assolits pels Estats Units, el país desenvolupat amb una fractura social més profunda-, la UE ha conegut un increment, tant en la desigualtat com en la pobresa.

Com a conseqüència d'aquesta evolució, la part dels salaris en l'ingrés nacional ha minvat amb caràcter general en el conjunt de la UE i en la major part dels països que la integren, inclosos els que millor simbolitzaven el model de cohesió social que, almenys en teoria, impregnava el projecte europeu. En oberta contraposició amb aquesta tendència, les rendes del capital han capturat una part creixent de l'ingrés nacional, donant lloc a una dinàmica fortament asimètrica.

El nombre de persones privades dels recursos necessaris per portar una vida digna en els països on habiten també ha experimentat un inquietant creixement. No només es troben aquí aquells grups exclosos de l'activitat econòmica, sinó, cada vegada més, treballadors instal · lats en segments precaris del mercat laboral. Si bé és cert que els aturats i certes minories situades al marge de l'estructura social són els col · lectius més vulnerables, ha emergit amb força la categoria de "treballadors pobres", és a dir, persones que tot i tenir una feina són a prop o per sota del llindar de la pobresa, la qual cosa de nou convida a reflexionar sobre la mala qualitat d'una part substancial de les noves ocupacions, o, dit en altres termes, sobre la virtualitat de l'ocupació com a via per sortir de la pobresa.

En resum, l'equació creixement igual a cohesió social no ha funcionat a la UE, ni en la direcció ni en la intensitat pronosticada des de l'economia convencional. No només i no tant per la debilitat d'aquell com pel seu limitat i desigual impacte en la creació d'ocupació de qualitat i en les remuneracions dels treballadors. Molt lluny del que sosté l'economia dominant, existiria un vincle complex, fins i tot contradictori, entre creixement i cohesió social, que ha recorregut la dinàmica europea de les últimes dècades, havent cobrat especial rellevància en els anys de més intensa globalització dels mercats. L'existència mateixa d'aquest nexe dependria menys de la quantitat de creixement que del seu contingut, de les relacions de poder, del paper dels actors socials i del perfil dels entorns institucionals on aquests operen.

Naturalment, aquest escenari ha de ser matisat i concretat en cada un dels països comunitaris, però més enllà d'aquestes singularitats emergeix com a tendència general un panorama d'aquestes característiques, i ho fa molt abans que la crisi es dibuixés en l'horitzó. D'aquí la importància i la necessitat d'una reflexió que transcendeixi les urgències de la conjuntura, per situar-se en els processos estructurals que han configurat la dinàmica econòmica comunitària.

L'anàlisi de les causes profundes d'aquesta deriva és crucial, tant des del punt de vista de la reflexió teòrica com de la implementació de les polítiques econòmiques, però, lamentablement, aquest debat ha quedat fora de focus. El triomf del candidat socialista a la presidència francesa, François Hollande pot contribuir a obrir un escenari menys monolític, més obert, a l'ampliació de l'espai social, polític i mediàtic per a la consideració d'altres polítiques o, almenys, per la flexibilització de les actuals. Tot això és, sens dubte, positiu, però clarament insuficient, incloc pot desplegar una cortina de fum sobre aquells problemes d'índole estructural que han impregnat la dinàmica econòmica europea. Invocar com a objectiu suprem el retorn al creixement i la defensa de l'Europa social passa per alt que, com hem assenyalat, el creixement de la Unió Europea en les últimes dècades s'ha donat en paral · lel a una important fractura social.

Quines característiques han de tenir els models productius? Com distribuir de manera equitativa les millores de la productivitat? Quin paper es reserva als espais socials i institucionals? La superació de la crisi i el benestar de la població dependran de com es contestin aquestes i altres preguntes concernents amb la qualitat i la sostenibilitat del creixement i amb la distribució dels ingressos i la riquesa.

 

Volver

¡Participa y ayúdanos a mantener Mallorca Sostenible al día!

Puedes hacerlo desde aquí enviándonos las informaciones que desees publicar o realizando propuestas de modificación o supresión.

Contacto

Mallorca Sostenible

© 2015 Reservats tots els drets.

Creado con Webnode