El GOB presenta una denuncia penal ante la Fiscalía por la urbanización de Ses Fontanelles.

03.01.2013 12:36

Foto: El GOB presenta una denuncia penal davant la Fiscalia per la urbanització de Ses Fontanelles. 

Es podrien haver vulnerat diverses normatives que protegeixen les zones humides, hàbitats i espècies protegides.  

El GOB ha presentat una denuncia penal davant la Fiscalia de les Illes Balears en apreciar irregularitats a les obres d’urbanització de Ses Fontanelles (Palma) que podrien constituir diversos delictes. 

Cal recordar que Ses Fontanelles és la darrera zona humida de Palma i està amenaçada per un macroprojecte de centre comercial, del que s’han iniciat les obres d’urbanització fa poques setmanes.

En considerar que aquestes obres poden constituir una infracció penal, així com la vulneració a tota una sèrie de normes vigents de caire proteccionista, el GOB, ahir dijous, va presentar una denuncia d’acord amb el disposa el Codi Penal i que es justifica per diversos motius:

•	Zona humida inventariada de reconeguts valors ambientals.
L’aiguamoll de Ses Fontanelles ha estat inventariat a diversos catàlegs de zones humides i figura a tots els Inventaris d'espais naturals elaborats per la Comunitat Autònoma des de principis dels anys 90.

El Pla Hidrològic de les Illes Balears estableix al seu article 63 la protecció especial de les zones humides, entre elles l'anomenat Prat de Sant Jordi, l'únic resta del qual són Ses Fontanelles.

La llei d'Aigües i el seu Reglament estableixen la protecció de les zones humides incloent-hi zones que actualment s’han degradat però poden ser recuperades. 

A l'inventari revisat de 1997 elaborat per la Conselleria de Medi Ambient identificava els problemes d'aquesta zona, fonamentalment per l'abocament d'enderrocs, destrucció de vegetació, etc. Aquest inventari proposava actuacions per aturar les agressions i protegir l’espai.

Al 2002 una nova proposta de Decret i Inventari de Zones Humides proposava classificar com a sòl no urbanitzable d'especial protecció les zones inventariades, incloses Ses Fontanelles.

La Llei de Patrimoni Natural 42/2007 estableix que certs hàbitats presents a Ses Fontanelles (Limonetalia i Sarcocomietum fruticosae) s’han de conservar i protegir.

•	Afectacions de les obres a la zona protegida.

Tot i que Govern i promotors han redactat multitud d’informes i un Pla de Vigilància Ambiental per justificar legalment la urbanització, les màquines han afectat a la zona humida protegida (fotos adjuntes). Tot just començar les obres s’han incomplint un seguit de prescripcions que afecten negativament la zona.

Entre d’altres, aquestes afectacions haurien vulnerat diversos articles del codi penal (235 i 332) relatius als recursos naturals, la flora i la fauna, el que el GOB ha comunicat a la Fiscalia en una extensa denuncia. 

•	Petició d’investigació dels fets i paralització cautelar.

El GOB ha sol•licitat l’obertura d’un expedient a la Fiscalia per tal d’investigar els fets. També, en aplicació de l’article 339 del Codi Penal, ha demanat l’adopció de mesures cautelars per a protegir la zona humida.

Fuente: GOB 
El GOB ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía de las Islas Baleares al apreciar irregularidades en las obras de urbanización de Ses Fontanelles (Palma) que podrían constituir varios delitos.
Hay que recordar que Ses Fontanelles es la última zona húmeda de Palma y está amenazada por un macroproyecto de centro comercial, del que se han iniciado las obras de urbanización hace pocas semanas.
 
Al considerar que estas obras pueden constituir una infracción penal, así como la vulneración a toda una serie de normas vigentes de carácter proteccionista, el GOB, presentó una denuncia de acuerdo con lo que dispone el Código Penal y que se justifica por varios motivos:
 
• Zona húmeda inventariada de reconocidos valores ambientales.
El humedal de Ses Fontanelles ha sido inventariado en varios catálogos de zonas húmedas y figura en todos los Inventarios de espacios naturales elaborados por la Comunidad Autónoma desde principios de los años 90.
 
El Plan Hidrológico de las Islas Baleares establece en su artículo 63 la protección especial de las zonas húmedas, entre ellas el llamado Prat de Sant Jordi.
 
La ley de Aguas y su Reglamento establecen la protección de las zonas húmedas incluidas zonas que actualmente se han degradado pero pueden ser recuperadas.
 
En el inventario revisado de 1997 elaborado por la Consejería de Medio Ambiente identificaba los problemas de esta zona, fundamentalmente por el vertido de escombros, destrucción de vegetación, etc. Este inventario proponía actuaciones para detener las agresiones y proteger el espacio.
 
En 2002 una nueva propuesta de Decreto y Inventario de Humedales proponía clasificar como suelo no urbanizable de especial protección las zonas inventariadas, incluidas Ses Fontanelles.
 
La Ley de Patrimonio Natural 42/2007 establece que ciertos hábitats presentes en Ses Fontanelles (Limonetalia y Sarcocomietum fruticosae) se deben conservar y proteger.
 
• Afectaciones de las obras en la zona protegida.
 
Aunque Gobierno y promotores han redactado multitud de informes y un Plan de Vigilancia Ambiental para justificar legalmente la urbanización, las máquinas han afectado a la zona húmeda protegida (fotos adjuntas). Nada más empezar las obras se han incumplido una serie de prescripciones que afectan negativamente a la zona.
 
Entre otras, estas afectaciones habrían vulnerado varios artículos del código penal (235 y 332) relativos a los recursos naturales, la flora y la fauna, lo que el GOB ha comunicado a la Fiscalía en una extensa denuncia.
 
• Petición de investigación de los hechos y paralización cautelar.
 
El GOB ha solicitado la apertura de un expediente a la Fiscalía para investigar los hechos. También, en aplicación del artículo 339 del Código Penal, pidió la adopción de medidas cautelares para proteger la zona húmeda.
 

 

Volver

¡Participa y ayúdanos a mantener Mallorca Sostenible al día!

Puedes hacerlo desde aquí enviándonos las informaciones que desees publicar o realizando propuestas de modificación o supresión.

-Publicitat-

Contacto

Mallorca Sostenible

© 2015 Reservats tots els drets.