Eitqueta ecològica europea

S'atorga a productes que demostren que el seu disseny, producció, comercialització i utilització ocasionen repercussions reduïdes sobre el medi ambient en tot el seu cicle de vida, amb la finalitat de respondre a l'interès creixent dels consumidors d'estar informats sobre les conseqüències sobre el medi ambient dels productes.